MISJA:


Oferta dla DEKARZY :


Zapraszamy do wspó?pracy Dekarzy z ca?ej okolicy. Dzi?ki rozwini?temu programowi lojalno?ciowemu i licznym rabatom nasza oferta jest jedyna i niepowtarzalna na rynku.

Dzia?alo??:

Firma Handlowo-Us?ugowa Marek Szczesny istnieje na rynku od 2001 roku. Od pocz?tku jej istnienia k?adziemy nacisk na jako?? wykonywanych przez nas us?ug.

Do?wiadczenie i praktyka w zawodzie pozwala nam kompleksowo i profesjonalnie wykonywa? powierzone zadania, bowiem satysfakcja i zadowolenie klienta s? dla nas priorytetowe.

Pocz?tkowo zajmowlia?my si? ?wiadczeniem us?ug ciesielsko - dekarskich. Dzi? obok wykonawstwa, g?ównym podmiotem dzi?alno?ci firmy jest sprzeda? materia?ów budowlanych,pokry? dachowych oraz utylizacja azbestu. W naszej firmie k?adziemy nacisk na jako??, co sprawia, ?e grono naszych klientów systematycznie si? powi?ksza. Specjalizujemy si? w demonta?u i utylizacji azbestu oraz w monta?u ka?dego rodzaju pokry? dachowych jednocze?nie oferuj?c materia?y renomowanych firm, które s? gwarancj? najwy?szej jako?ci wykonywanych przez nas us?ug.

Nasze przedsi?biorstwo jest cz?onkiem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, posiadamy równie? uprawnienia do demonta?u, transportu i utylizacji eternitu.

Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?, ofert? dodatkow? na prace budowlane oraz z przyk?adami naszych realizacji.

Wspó?pracujemy z bardzo liczn? grup? profesjonalnych dekarzy, je?eli nie nale?ysz jeszcze do tego grona to

SERDECZNIE ZAPRASZAMY